Една легенда оживява Как да стигнете
Проектът

Проектът

ПРОЕКТ: „РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ  И ЕКСПОНИРАНЕ НА КЪСНОАНТИЧНА КРЕПОСТ С ЦЪРКОВЕН АНСАМБЪЛ И ОБРОК ЦАРИ МАЛИ ГРАД ”

 

 

ДОГОВОР №BG161PO001/1.3-03/2010/004

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА САМОКОВ

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 5 580 535.84 ЛВ.

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНА САМОКОВ: 5 % /287 955.65/ЛВ.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА :24 МЕСЕЦА

                                                                                             

Проектът цели създаването на устойчив, интегриран и нетрадиционен туристически продукт за община Самоков. Проектът се стреми към създаване на специализиран продукт, на базата на конкурентна културно-историческа атракция и разнообразна природна среда. Реализацията на проектното предложение  допринася съществено за продуктовото и пазарно разнообразие на предлагания туристически продукт, като същевременно спомага за по-равномерното териториално разпределение на туристическия потенциал в рамките на общината. Степента на запазеност на крепостните стени, както и църковния ансамбъл, състоящ се от три надграждани една върху друга църкви от различни епохи, и всички те градени върху древно тракийско светилище, превръща обекта в уникална културно – историческа ценност, значима не само за община Самоков, но и за България и Европа. Проектът се явява естествено продължение на добилите популярност културно – исторически атракции Средновековната църква „Света Петка”, реставрирана през 2007г. и обявена за археологически паметник на културата и паметник на културата с художествено значение I категория, и изградения в непосредствена близост филиал с етнографска насоченост.

Консервация и реставрация на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк на хълма „Свети Спас” с.Белчин включва  следните подобекти:

Подобект 1: Консервация, реставрация и експониране на южна и източна крепостни стени и реконструкция на кула №5 от ІVв. от н.е.

Подобект 2: Консервация, реставрация и експониране на северна стена, вход, кули  №1 и 2 и останки от рухнали стени  от VІв. от н.е.

Подобект 3: Консервация, реставрация и експониране на църковен ансамбъл от ІV и  VІв. от н.е. и реконструкция на църква от ХVв. от н.е.

Туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите:

Изграждане на туристическа пътека от с.Белчин до крепостта „ЦАРИ МАЛИ ГРАД”

  • Пътека на здравето от с.Белчин до крепостта „ЦАРИ МАЛИ ГРАД”
  • Обходна пътека и зона за туристически сборове с места за пикник
  •  Релсово пасажерско транспортно съоръжение с въжено задвижване и зона за отдих и спорт на открито, м.”Свети Спас” , землище с.Белчин, община Самоков

      

 

  Този документ е създаден в рамките на Проект „„РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ  И ЕКСПОНИРАНЕ НА КЪСНОАНТИЧНА КРЕПОСТ С ЦЪРКОВЕН АНСАМБЪЛ И ОБРОК ЦАЛИ МАЛИ ГРАД”,който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Самоков и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.